Otwarcie likwidacji Fundacji Noble – Noble Foundation

Likwidatorzy podają do publicznej wiadomości, że 1.07.2020 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Noble – Noble Foundation z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, KRS: 0000436354 (dalej „Fundacja”). Otwarcie likwidacji nastąpiło na podstawie uchwały Rady Fundacji z 30.06.2020 r. w sprawie likwidacji Fundacji.

Fundacja Noble została założona 5.10.2012 r. przez dr. Leszka Czarneckiego oraz Getin Noble Bank S.A. Celem Fundacji było promowanie wiedzy o Polsce współczesnej wśród liderów opinii na świecie.
W ramach działań statutowych Fundacja finansowała od 2012 roku Program Studiów o Współczesnej Polsce realizowany w Oxfordzie (St. Antony’s College). W 2016 roku Fundacja rozszerzyła swoje działania i wspierała (w wyniku konkrsu grantowego) różne uczelnie oraz projekty naukowe, m. in.: Royal Holloway, University College London, University of Sheffield, London School of Economics, King’s College London, University of York, Queen’s University of Belfast.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 20.01.2021 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/50448/20/933 KR.XI NS-REJ.KRS/012721/19/927.

Na likwidatorów Fundacji zostali wybrani:

  1. Łukasz Penszko
  2. Wojciech Grzywacz

Likwidatorzy wzywają wszystkich wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do 31.10. 2021 r. - w formie pisemnej na adres:

Noble Foundation - Fundacja Noble
Wojciech Grzywacz, Łukasz Penszko
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C
00-843 Warszawa.